نگاه کردن به ورق های یکدست ، با کیفیت و دارای سطوح یکنواخت و لمس آنها در کارخانه بابک مس شهر بابک، برای اینجانب و همه دوستان یاد آور سالها باور، استقامت و صبر در مسیر تحقق یک ایده تا تولید و تجاری سازی آن است. کارخانه ای با تکنولوژی باکتریا تانک لیچینگ که امیدوارم در آینده بیشتر از آن بنویسم.