با قلبت که کار کنی اعضاء و جوارح هم به دنبال آن هستند. کتاب طوبای محبت۱- صفحه ۱۶۰- حاج اسماعیل دولابی